BHAGWAT KATHA

Gopi Gitam ~

jayati te dhikam janmana vrajah shrayata indira shashva datra hi | dayita drishyatam dikshu tavaka-stvayi dhritasava-stvam vichinvatey || 1 ||
sharadudashaye sadhujat-sat sarasijodara shrimrisha drisha | suratnath te shulk dasika varad nighnato neha kim vadhah || 2 ||
visha jalapyayad vyal-rakshasad varsha marutad-vaidyutanalat | vrishamayatma jad-vishvatobhayat rishabha te vayam rakshita muhuh || 3 ||
na khalu gopika-nandano bhavan akhil-dehinam antaratma drik | vikhan sarthito vishwa-guptayesakha udeyivan satvatam kuley || 4 ||
virachita bhayam vrishni dhurya te charan miyusham samsriteir bhayat | kara-saroruham kant kamadam shirasi dhehi nah shri kara-graham || 5 ||
vraja-janartihan veer yoshitam nija-jan smaya-dhvans na-smita | bhaj sakhey bhavat-kinkarih sma no jala-ruhananam charu darshaya || 6 ||
pranat-dehinam pap-karshanam trina chara nugam shri niketanam | phani-phanarpitam te padambujam krinu kucheshu nah krindhi hrichchayam || 7 ||
madhuraya gira valgu-vakyaya budha-manognaya pushkare kshana | vidhikaririma vira muhyatir adhara-sidhuna pyayaya svanah || 8 ||
tava kathamritam tapta jeevanam kavi bhiriditam kalma shap-ham | shrawan-mangalam shrimada tatam bhuvi grinanti te bhurida janah || 9 ||
prahasitam priya prem vikshanam viharanam cha te dhyan mangalam | rahasi samvido ya hridi sprishah kuhak no manah kshobh-yanti hi || 10 ||
chalasi yad-vraja-charayan pashoon nalin sunderam nath te padam | shil trinankuraih sidatiti nah kali latam manah kant gachchati || 11 ||
din parikshaye neel kuntaleir van-ruhananam bibhrada-vritam | dhanraja-svalam darshayan muhur manasi nah smaram vir yachch-si || 12 ||
pranat-kamadam padma jarchitam dharani mandanam dhyey-mapadi | charan pankajam shantmam cha te raman nah staney-shvarp-yadhihan || 13 ||
surat-vardhanam shoka nashnam svarit venuna sushthhu chumbitam | etar-rag-vi smaranam nrinam vitar veer naste-dhara-mritam || 14 ||
atatee yadh bhavan hanhi kananam trutir-yugayate tvam-pashyatam | kutil-kuntalam shri-mukham cha te jada udikshtam pakshm krid drisham || 15 ||
pati-sutanvaya-bhratri-bandhawan ati vilanghya te-antya chyutagatah | gati vidastavod geet mohitah kitav yoshitah kastya jennishi || 16 ||
rahasi samvidam hrichch-yodayam prahisita nanam prem vikshanam | briha durah shriyo vikshya dham te muhurati spriha muhyate manah || 17 ||
vraj vanaukasam vyaktiranga te vrijin hantryalam vishwa mangalam | tyaj manak cha na-stva-sprihat manam svajan-hren-dru-jam yanni shoodanam || 18 ||
yatte sujat-charnam-buruham staneshu bhitah shaney priya dadhi mahi karkshesu | tenat-we matsi tad vyathate na kinsvit koorpardi-bhir-bhramati dhirbh vada yusham nah ||19||

 

Govinda Damodara Stotra ~

kararavindena padaravindam mukharavinde viniveshayantam | vatasya patrasya puteshayanam balam mukundam manasa smarami || 1 ||
shri krishna govinda hare murare he natha narayana vasudeva | jihve pibasvamrtametadeva govinda damodara madhaveti || 2 ||
vikretukamakila gopakanya muraripadarpita cittavrttih | dadhyadikam mohavashad avochad govinda damodara madhaveti || 3 ||
gruhe gruhe gopavadhukadambah sarve militva samavapyayogam | punyani namani pathanti nityam govinda damodara madhaveti || 4 ||
sukham shayana nilaye nije api namani vishnoh pravadanti martyah | te nishcitam tanmayata vrajanti govinda damodara madhaveti || 5 ||
jihve sadaivam bhaja sundarani namani krishnasya manoharani | samasta bhaktartivinashanani govinda damodara madhaveti || 6 ||
sukhavasane idameva saram dukhavasane idameva gneyam | dehavasane idameva japyam govinda damodara madhaveti || 7 ||
shri krishna radhavara gokulesha gopala govardhana natha vishno | jihve pibasvamrtametadeva govinda damodara madhaveti || 8 ||

 
First Box Image

Donec imperdiet

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maece-nas et lectus aliquam nisi convallis pretium.

Read More

Second Box Image

Donec imperdiet

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maece-nas et lectus aliquam nisi convallis pretium.

Read More

Third Box Image

Donec imperdiet

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maece-nas et lectus aliquam nisi convallis pretium.

Read More

Fourth Box Image

Donec imperdiet

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maece-nas et lectus aliquam nisi convallis pretium.

Read More